Kommunale planer

Digitale planer som sikrer «den røde tråden».

Kommunale planer er et verktøy for samfunnsplanlegging. Modulen sikrer sammenheng mellom ulike planer og mellom de langsiktige, overordnede planene og økonomiplanen. Planene er digitale og publiseres enkelt som websider. Modulen gir lett tilgang til enkeltplaner og plansystemet gjennom en planoversikt på web.

Kommunale planer er et verktøy for all kommunal planlegging med unntak av arealplanlegging. Den kan brukes selvstendig, men med fordel sammen med Økonomiplanmodulen og andre moduler i Framsikt.

Modulen vil hjelpe kommunene med å:

 • Standardisere egne planer og planinnhold.
 • Sikre sammenheng imellom planene. Mål, strategier, oppdrag og tiltak i overordnede planer, som samfunnsdelen, kan gjenbrukes i andre planer, som temaplaner.
 • Sikre sammenhengen mellom langsiktige, overordnede planer og økonomiplanen ved at økonomiplanen kan hente mål, strategier og tiltak fra overordnede planer.
 • Holde oversikt over hvordan planene følges opp, blant annet gjennom rapportering.
 • Gjøre planene digital – de publiseres enkelt som nettsider. Dette øker tilgjengeligheten og lesbarheten for innbyggere, allmennheten, politikere og også for egne ansatte.
 • Gjøre kommunens plansystem tilgjengelig ved enkelt å publisere en planoversikt på nett.
 • Utarbeide og publisere planstrategien
 • Utarbeide og publisere kunnskapsgrunnlag, folkehelseoversikt og langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP).
 • Legge til rette for samhandling i planarbeidet – gjennom enkel tilgangsstyring og moderne funksjonalitet for samskriving og kommentarer.
Les mer

Modulen gjør det enkelt å definere hvilke plantyper kommunen skal bruke, hvilke innholdselementer hver plantype skal ha og lage en standard struktur for plantypen. Bruk av plantyper rasjonaliserer planarbeidet og gjør det lettere for ikke-planleggere å komme i gang med sine planer.

I utarbeiding av planen legges det til rette for samarbeid og samskapning ved enkel og dynamisk rollestyring og moderne funksjonalitet for samskriving og kommentarer.

Modulen gjør det enkelt å bruke standardiserte innholdselementer som kan gis egenskaper og gjenbrukes i hele løsningen: 

 • Mål – satsingsområder, hovedmål og delmål
 • Strategier
 • Oppdrag
 • Tiltak
 • Investeringer
 • Klimatiltak

Ved å gjenbruke disse elementene skapes sammenheng i plansystemet. For eksempel vil hovedmål i samfunnsdelen enkelt hentes inn i en temaplan og være grunnlaget for denne.

Kommuneloven understreker at økonomiplanen skal ta utgangspunkt i de langsiktige, overordnede planene. Ved oppstart av en ny økonomiplan vil man i Framsikt hente mål, strategier og/eller tiltak fra overordnede planer slik at disse følges opp i kommende 4-årsperiode.

Digitale dokumenter på web øker tilgjengeligheten til kommunens planer for innbyggere, allmenhet, media, politikere og egne ansatte. I Framsikt er det enkelt å publisere både den enkelte plan og en planoversikt på web.

Regjeringen forventer at kommunal planlegging tar utgangspunkt i FN bærekraftmål. Dette gjøres enkelt i Framsikt ved å knytte lokale mål til bærekraftmålene.

Framsikt legger stor vekt på at planene på web skal ha universell utforming.

Modulen er i ordinært salg. Programvaren vil utvikles gjennom hele 2021 i tett samarbeid med 9 pilotkommuner. FOU-prosjektet støttes av Norges Forskningsråd med Skattefunn og Innovasjon Norge med innovasjonstilskudd.

Se også:

Analyse

Analyse

Strategi og utredning

Strategi og utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Politiker

Politiker

Se en presentasjon av modulen fra produktansvarlig i Framsikt, sammen med en av våre pilotkommuner.

Funksjoner

.

-Tekst kommer-

.

-Tekst kommer-

.

-Tekst kommer-

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Kommuneplan.

Demonstrasjon Kommunale planer

Våre kunder sier

Når vi jobber med kommunale planer, virksomhetsstyring og temaer som handler om hvordan kommunen egentlig funker – er det viktig at ting henger sammen – at man har en helhet og kan bevise at man faktisk har det. Framsikt hjelper oss med dette.

Geir Graff
Asker kommune

Vi har laget kommuneplanens samfunnsdel fra grunnen av i Framsikt, og vi får drahjelp i planarbeidet ved at planmodulen fokuserer på viktige beslutningspunkt som mål, strategier og tiltak. Det er besluttet at alle politiske planer skal produseres i Framsikt!

Åge Erstad Remvik
Ålesund kommune

Luster kommunevåpen

Framsikt gjør det enkelt å bygge et felles rammeverk og innholdsstruktur for planene. Brukerterskelen er lav, og løsningen er intuitiv.

John Olaf Røhme
Luster kommune

X