Befolkningsutvikling: Dynamiske grafer og tabeller i årsmelding, økonomiplan og planer

14

november, 2022

Skrevet av Jo Audun Øverby

Befolkningsdata er avgjørende i kommunal planlegging, både for den langsiktige, overordnede planleggingen etter plan- og bygningsloven og i arbeidet med økonomiplanen. Dette gjelder historiske data, statistikk, men ikke minst befolkningsprognoser.

Med det forestående kommunevalget er dette aktuelt i arbeidet med kunnskapsgrunnlag, folkehelseoversikt, planstrategi og i revidering av samfunnsdelen. Befolkningsprognoser er en viktig premiss for økonomiplanen. Framsikt har startet utviklingen av dynamiske tabeller og grafer for dette som kan brukes i alle dokumenttyper, økonomiplan, årsmeldinger og planer.

Vis befolkningsutviklingen historisk sammen med prognoser

Funksjonaliteten blir etter planen tilgjengelig i desember. Én av fordelene med det vi nå utvikler, er at en kan vise befolkningsutviklingen historisk sammen med prognoser.

Første steg i utviklingen er å tilby 5 datasett. For hvert av disse kan en vise enten bare en tabell eller både en graf og en tabell. Det er følgende data:

  • Utvikling i totalt folketall sammen med fordelingen på aldersgrupper
  • Endring i antall innbyggere i hver av aldersgruppene fra valgt startår
  • Endring i antall innbyggere i aldersgruppene barn og ungdom, fra valgt startår
  • Endring i antall eldre innbyggere fordelt på aldersgrupper, fra valgt startår
  • Antall innbyggere i arbeidsfør alder i forhold til antall eldre

Man velger selv start- og sluttår for visningen og denne kan naturligvis være ulik i ulike visninger. Videre velger en hvilke av SSB sine prognoser en ønsker å bruke og man kan også bruke egne prognoser som er lest inn i Framsikt.

Hvordan kan grafene brukes i kommunens årsmelding og planer?

I årsmeldingen vil disse kunne brukes til å vise hvordan folketallet, samlet og i ulike aldersgrupper, har utviklet seg fram til og med rapporteringsåret. I økonomiplanen vil en kunne vise den utviklingen i demografi som økonomiplanen bygger på, både det som dimensjonerer tjenestetilbudet de neste fire årene, men også den langsiktige utviklingen som bl.a. er avgjørende for langsiktige investeringsplaner.

Her er en illustrasjon på hvordan en av grafene vil se ut. Denne viser endring i antall barn og ungdom, fordelt på de ulike aldersgruppene.

Graf som viser endring i antall barn og ungdom, fordelt på de ulike aldersgruppene

Man velger et startår og ser hvor mange flere eller færre barn og unge det vil være i hvert av de påfølgende årene.

Figuren nedenfor viser hvordan grafen for aldersbæreevne er tenkt å se ut. Her får man anledning til å vise hvordan befolkningsutviklingen endrer forholdet mellom antall innbyggere i yrkesaktiv alder og antall innbyggere over 67 år.

Bildet viser hvordan graf for aldersbæreevne er tenkt å se ut

Grafene vil følges av en tabell som viser tallene for hvert år. Den grafiske utformingen av grafene i løsningen vil avvike noe fra denne illustrasjonen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Befolkningsanalyse i Framsikt

En av de faktorene som påvirker en kommune i størst grad er befolkningsutviklingen. Framsikt har utviklet ny funksjonalitet knyttet til analyse av befolkningsutviklingen. I 2023/2024 skal kommunene utarbeide planstrategier med tilhørende kunnskapsgrunnlag og i denne sammenheng hører analyse av befolkningsutviklingen naturlig med.

Share This
X